Your partner for language training, cross cultural programs and communication seminars

enfrnl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2019

1. Algemeen

De algemene voorwaarden leggen de inhoud en afhandeling vast van de overeenkomsten tussen Lógos Languages (BVBA TLLS - Sterrelaan 27 - 1740 Ternat - BTW BE0829 191 434) en de opdrachtgever, hierna ‘klant’ genoemd. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden die bijgevolg niet tegenstelbaar zijn. De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor de gehele duur van de zakenrelatie en kunnen ook op de website www.logoslanguages.be geraadpleegd worden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen enkel schriftelijk gebeuren, mits akkoord tussen beide partijen.

2. Offertes en mogelijke aanpassingen

Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Lógos Languages, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn vrijblijvend en hebben een louter informatief karakter. Zij blijven geldig gedurende 30 kalenderdagen na offertedatum. Opgemaakte offertes uit het verleden kunnen uit hoofde van de klant geen rechten doen ontstaan voor toekomstige opdrachten.
Om Lógos Languages toe te laten een vertaalofferte op te maken, moet de klant getypte documenten aanleveren (op papier of digitaal). In het geval van digitale documenten wordt de klant verantwoordelijk gesteld voor het aanleveren van file-extensies of digitale formaten die door Lógos Languages kunnen worden geopend. Bij offerteaanvraag voor de vertaling van websites wordt aan de klant gevraagd om alle te vertalen webpagina’s te kopiëren in een word.doc file, liefst voorzien van de unieke webpagina-url. Voor beëdigde vertalingen zijn de originele brondocumenten niet noodzakelijk en volstaat het om Lógos Languages een goede leesbare kopie te bezorgen.
Indien de vertaalofferte het aantal te vertalen woorden vermeldt, moet die vermelding altijd als een schatting worden beschouwd. Die schatting van het aantal woorden is gebaseerd op een automatische telling via de functie ‘Woorden tellen’ van de gebruikte tekstverwerker. Kleine woordjes zoals ‘de’, ‘het’ of ‘een’ worden altijd meegerekend. Duidelijk herkenbare herhalingen van grotere tekstblokken (vb. voetnoten) zullen echter slechts eenmaal aangerekend worden. Indien de klant digitale documenten aanlevert die niet editeerbaar zijn, of die niet-editeerbare grafieken, tabellen, enz. bevatten, dan kunnen de daarin opgenomen teksten niet door de automatische functie ‘Woorden tellen’ worden behandeld. Wanneer daar bijkomend conversiewerk uit voortvloeit, dan behoudt Lógos Languages zich het recht die extra werktijd aan de klant door te factureren.
De vertaalofferte die aan de klant wordt overgemaakt, is gebaseerd op de documenten die de klant aan Lógos Languages heeft bezorgd. In het geval van wijzigingen van of toevoegingen aan de eerder geleverde brondocumenten behoudt Lógos Languages zich het recht voor om een eerder opgemaakte offerteprijs, zelfs al is hij door de klant aanvaard, te herberekenen. De meerprijs van een extra volume aan diensten zal altijd aan de bestaande offerteprijs worden toegevoegd en aan de klant worden doorgerekend.

3. Orders

Een order wordt pas als geldig en definitief beschouwd na ontvangst van een bestelbon of ondertekende offerte per post, fax of e-mail. Mondelinge bestellingen dienen dus altijd schriftelijk bevestigd te worden. Door het bestellen van een opdracht bij Lógos Languages wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en goed te keuren.

4. Vertalingen

Voor elke vertaling zal Lógos Languages de woorden en spelling in erkende woordenboeken als correct beschouwen. Bij elke vertaalopdracht heeft de klant weliswaar het recht zijn voorkeur voor een bepaalde schrijfwijze of woordkeuze uit te drukken. Indien een te vertalen tekst eigen afkortingen bevat, wordt de klant verzocht de betekenis hiervan mee te delen. Indien dat niet gebeurt, kan Lógos Languages beslissen om de afkorting in de brontekst gewoon over te nemen in de doeltekst. Indien de klant op het ogenblik van de bestelling geen terminologielijst of ander referentiemateriaal aan Lógos Languages bezorgt, dan zal Lógos Languages naar best vermogen gebruik maken van de eigen beschikbare bronnen (woordenboeken, internet, enz.) om zo een gepaste terminologie toe te passen.
Tenzij op uitdrukkelijke vraag van de klant, omvat een vertalingsopdracht standaard geen copywriting, adaptatie of lokalisatie.
Onze afgewerkte vertalingen worden standaard digitaal aangeleverd op een A4-formaat (in Word, Excel of PowerPoint), tenzij uitdrukkelijk anders door de klant schriftelijk aangevraagd. Hoewel het formele aspect in deze overeenkomst van ondergeschikt belang is, zal Lógos Languages toch de nodige aandacht aan de lay-out besteden. Wanneer de klant de te vertalen teksten in een editeerbaar bestandsformaat aanlevert (Word, Excel of PowerPoint), zal Lógos Languages in de mate van het technisch haalbare en mogelijke de oorspronkelijke lay-out van de brontekst zoveel mogelijk proberen te respecteren (vb. lettertype, bladspiegel, paragraafindeling).
Afwijkingen van de oorspronkelijke lay-out (vb. paginamarges; schikking van tabellen, grafieken en afbeeldingen; onderlijningen, gebruik van cursief of vet; enz.) moeten echter altijd toegelaten worden. Wanneer de klant een niet-editeerbaar brondocument (vb. PDF) aanlevert, dan heeft Lógos Languages het recht om bij het opmaken van het doeldocument af te wijken van de basislay-out van het brondocument. Bij dit soort niet-editeerbare documenten kan de klant Lógos Languages echter helpen door zelf een editeerbare versie van het brondocument aan te leveren. Wanneer de klant wenst dat de vormgeving van de aangeleverde vertalingen volgens specifieke aanwijzingen gebeurt, zal hij dat, voorafgaand aan de bestelling, schriftelijk aan Lógos Languages meedelen. Op basis van het daaruit voortkomende extra DTP-werk en de moeilijkheidsgraad ervan, kan Lógos Languages beslissen om een meerprijs aan te rekenen bovenop de prijs van de vertaling zelf.
Onder de noemer van het beroepsgeheim verbindt Lógos Languages zich ertoe om het vertrouwelijke karakter van de ontvangen documenten en informatie te respecteren. Lógos Languages zal erop toezien dat haar vertalers aan wie opdrachten verleend worden dat vertrouwelijke karakter eveneens respecteren. Lógos Languages wijst echter iedere verantwoordelijkheid af indien één van de vertalers die verplichting overtreedt en indien alle redelijk te verwachten maatregelen werden getroffen om een dergerlijke overtreding te voorkomen.
In geval van eenzijdige schriftelijke annulatie van de opdracht door de klant zal hij Lógos Languages een vergoeding verschuldigd zijn die de reeds geleverde prestaties zal compenseren volgens het overeengekomen tarief en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 50 euro, behoudens het bewijs van grotere schade.

Ook Lógos Languages kan een lopende opdracht éénzijdig verbreken, zonder dat er een schadevergoeding kan worden geëist, indien de klant de opdracht qua omvang, uitvoering, levering, vormelijke of inhoudelijke aspecten op een dusdanige manier wijzigt of wenst te wijzigen dat Lógos Languages hieraan geen gevolg kan of wenst te geven.

5. Taaltrainingen

Taaltrainingen worden voor de aanvang van de training gefactureerd. De intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, van de trainingen, behoren toe aan Lógos Languages, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Het materiaal dat door Lógos Languages wordt ontwikkeld met het oog op de trainingen, mag door de klant en/of opdrachtgever enkel voor intern gebruik worden aangewend. Indien schendingen worden vastgesteld, zal de klant en/of opdrachtgever worden aangesproken tot vergoeding van de schade.
Een sessie kan kosteloos geannuleerd of uitgesteld worden indien Lógos Languages hiervan minstens 24 uur op voorhand van op de hoogte wordt gebracht. Bij trainingen op maandag moet er ten laatste op vrijdagvoormiddag geannuleerd worden. Duolessen en groepslessen kunnen enkel worden geannuleerd indien alle deelnemers hiermee akkoord gaan. Elke gemiste sessie zonder tijdige waarschuwing kan door de deelnemer(s) niet worden gerecupereerd en de overeengekomen prijs zal in dat geval voor 100 % aan de klant en/of opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien de klant en/of opdrachtgever een geplande sessie of cyclus definitief annuleert, zal de klant en/of opdrachtgever eveneens 100 % van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, ter attentie van Lógos Languages of van de betrokken trainer.

6. Leverings- en uitvoeringstermijn

Lógos Languages zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door Lógos Languages vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter ter indicatie. Lógos Languages kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van overschrijding van die termijnen en zal elke schadeclaim dan ook afwijzen. Lógos Languages kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending, noch voor de eventuele verspreiding van virussen bij overdracht van de vertaling via elektronische weg. Lógos Languages is evenmin aansprakelijk voor een vertraging van de leveringstermijn en -datum indien de te vertalen documenten door de klant of door derden niet tijdig geleverd werden, indien de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet werden nagekomen en wanneer de vertraging te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. In alle voorgenoemde gevallen zal Lógos Languages enkel gehouden zijn van het leveren van de vertalingen/diensten zodra dat redelijkerwijs mogelijk is.

7. Auteursrechten

De klant wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 1 §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De klant vrijwaart Lógos Languages van enig optreden van derden in verband met vermeende schending van eigendomsrecht of enig ander intellectuel eigendomsrecht in het kader van de uitvoering van de opdracht.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Lógos Languages het auteursrecht op uitgevoerde vertalingen, teksten en cursusmateriaal.

8. Klachten

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 7 dagen vanaf de leveringsdatum van de vertalingsopdracht of de uitvoering van de diensten. Voorbij die termijn wordt ieder geleverd werk geacht aanvaard te zijn.
Om ontvankelijk en geldig te zijn, moeten klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, grondig worden gemotiveerd met woordenboeken, glossaria en/of gelijkwaardige teksten. Indien de klant echter binnen de 15 dagen na het indienen van zijn klacht in gebreke blijft om voornoemde motivatie op te stellen en aan Lógos Languages te bezorgen, vervalt de klacht en wordt de geleverde vertaling als aanvaard beschouwd en volledig afgewerkt. De op de factuur vermelde betalingstermijn is direct van toepassing.
Als de klacht gegrond is, zal Lógos Languages het geleverde werk verbeteren of vervangen binnen een redelijke termijn zonder één of andere schadevergoeding of prijsvermindering te moeten betalen. Bij irrelevante gebreken, bestaat geen recht op verbreking van de overeenkomst, noch op niet-betaling van de factuur.
Een klacht vervalt automatisch indien de klant het geleverde werk van Lógos Languages heeft aangepast of heeft laten aanpassen door een derde. Bovendien vervalt ook iedere klacht automatisch indien de klant wenste dat Lógos Languages een bepaalde terminologie zou gebruiken die specifiek is voor zijn bedrijf en/of die hij verkiest zonder hiertoe een bijhorende terminologielijst aan Lógos Languages te hebben bezorgd alvorens de vertaalopdracht werd uitgevoerd.

9. Aansprakelijkheid

Onze prestaties en vertalingen worden geleverd op basis van een middelenverbintenis tussen Lógos Languages en de klant. De klant heeft dan ook de verplichting om alle leveringen van vertaalopdrachten onmiddellijk na ontvangst ervan na te lezen en grondig te controleren. De klant draagt de finale verantwoordelijkheid om de geschiktheid na te gaan, in de ruimste zin van het woord, van de geleverde vertalingen of andere geleverde diensten. Lógos Languages is bijgevolg niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die zich zou voordoen naar aanleiding van of door toedoen van een onduidelijkheid, een vergissing of wat dan ook in de vertaling, noch voor eventuele gevolgschade of winstdervingen die zou kunnen ontstaan uit het gebruiken, verspreiden, publiceren van de vertaalde teksten en ook bij het niet tijdig zijn aangeleverd van de vertaalde teksten door Lógos Languages. De klant zal Lógos Languages vrijwaren van iedere mogelijke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van de geleverde vertalingen.
De aansprakelijkheid van Lógos Languages kan slechts ingeroepen worden in geval van openlijk en bewijsbaar boos opzet. De aansprakelijkheid van Lógos Languages is in ieder geval beperkt tot het gefactureerde bedrag van de desbetreffende opdracht.

10. Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur, netto, contant en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Voor alle aan Lógos Languages toevertrouwde opdrachten kan een redelijke voorschotbetaling worden gevraagd. Lógos Languages behoudt zich het recht de vertalingsopdracht pas op te starten wanneer de betaling van voorschot werd verricht of wanneer het bewijs van bankstorting werd overgemaakt. In onze offertes wordt duidelijk vermeld indien er een voorschot van de klant wordt gevraagd en hoeveel het eventuele voorschot bedraagt.
In geval van betwisting moet de factuur worden geprotesteerd per aangetekende brief, binnen de 7 dagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.
Elke factuur die op de vervaldatum niet of niet volledig is voldaan, veroorzaakt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 5 % per maand op het totaalbedrag van de factuur. Bovendien wordt de factuur verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Lógos Languages het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

11. Ontbinding

Indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, dan is Lógos Languages gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12. Geschillenregeling

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Bij eventuele geschillen, die ontstaan tengevolge van de uitvoering van de overeenkomst en/of de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, zijn alleen de rechtbanken en de vrederechter van het district Brussel bevoegd.

13. Taalgebruik

Conform art. 52 K.B. van 18 juli 1966 betreffende het taalgebruik, heeft alleen de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden rechtskracht. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. Het niet ontvangen van de factuur in de moedertaal van de klant geeft hem geen recht tot weigering van betaling.

14. Persoonlijke gegevens - Privacy

Wij hanteren een strikt privacybeleid. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites of via een ander kanaal en is in lijn met de toepasselijke Europese wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegeven.

Uw persoonsgegevens worden door de BVBA TLLS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- Het gebruik van onze diensten

14.1 Het gebruik van onze diensten

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze diensten (taalopleiding, communicatietraining, intercultureel seminarie) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken in een document van behoefteanalyse. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen; naam, voornaam, telefoon, adres, taal, e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst/reservering op een correcte manier te kunnen uitvoeren met de daaraan verbonden rechten en plichten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens zullen in geen geval gedeeld worden met derden voor commerciële doeleinden.

15. Cookies

Wij maken op onze websites (www.logoslanguages.be en www.logoslanguages-elearning.be) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Onze websites gebruiken enkel de volgende cookies: noodzakelijke cookies. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken (zoals inloggen en het navigeren tussen pagina's).

16. Salvatorische clausule

Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door de wettelijke bepaling.

© Lógos Languages. All rights reserved.

Webdesign by VHDesign